Contact Us

Scientific and Publication Committee:

  • Dr. Thiagrajan (+91 9842360248)
  • Dr. Prashant Kulkarni (+91 8847616288)
  • Dr. Satish kumar Anumula (+91 8095718023)
  • Dr. Ammar Suhail (+91 9718254388)  
  • Dr. Sonali Jena (+91 7077028636)
  • Dr. Baishakhi Das (+91 8017033533)
  • Dr. Pranav Kumar Prabhakar (+91 7696527883)

Hospitality & Accommodation:

  • Mr. Angad Babra (+91 9855668852)
  • Mr. Deepak Sharma (+91 8360013750)
  • Dr. Animat Ghuman (+91 8288811059)