Other Committees

Committee coordinator Committee Members
Finance Dr. Sharad Sachan and Dr. Manish Bakshi Dr. Nidhi Dubey
Dr. Roop Kumar
Dr. Sapna Jarial
Registration Dr. Manish Bakshi and Dr. Sharad Sachan Dr. Harshal Ashok Avinashe
Dr. Guneshori Maisnam
Dr. Subhash Jawla
Mr. Avinash Kumar
Dr. Devendra Kumar Verma
Dr. Nikita Khoisnam
Dr. Nidhi Thakur
Dr. Pooja Gamit
Dr. Haobijam James Watt
Poster Dr. Ankush M Raut Dr. Mayur Darvhankar
Dr. Prerna Gupta
Dr. Y. Krishnakumari Devi
Dr. Satish K. Gharde
Dr. Thounaojam Thomas Meetai
Er. Jasleen Kaur
Dr. Bhupendra Mathpal
Dr. Hina Upadayaya
Oral Dr. Harmeet Janeja  Dr. Rasane Prasad
Dr. Meenakshi Rana
Dr. Ashwani Kumar
Dr. Sandeep Menon
Dr. Devina Seram
Jyoti Singh
Website Dr. Guneshori Maisnam Dr. Shivam Singh
Dr. Nikita Khoisnam
Certificates and printing Dr. Adesh Kumar and Dr. Nitin Changade Dr. Vipul Kumar
Dr. Shashikant Sharma
Mr Agnibha Sinha
Dr. Princy thakur
Dr. Vikas Sharma
Dr. Devendra Singh
Dr. Debjani Ch
Brochure Dr. Prerna Gupta and Dr. Sarvjeet Kukreja Dr. Devina Seram
Er. Narinder Kaur
Miss. Jaspreet Kaur
Dr. Haobijam James Watt